Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leden van Lifestyle Consultancy&Gym (hierna “LCG” genoemd). De lidmaatschap tussen het Lid en LCG komt tot stand van zodra het Lid de lidmaatschapsovereenkomst (c.q. inschrijvingsformulier) heeft getekend.

1.2. LCG betreft een particuliere club die haar lokalen en faciliteiten aan haar Leden naar best vermogen ter beschikking stelt voor het beoefenen van bewegingsactiviteiten, waaronder fitness, georganiseerde groepslessen, personal coaching, voedingsadvies e.d.m. Deze lijst is niet exhaustief.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door LCG.

Artikel 2 – Lidmaatschapen lidmaatschapsgelden

2.1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Het Lid kan op elk door hem gekozen ogenblik zijn lidmaatschap kosteloos beëindigen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

2.2. De lidgelden worden onmiddellijk en éénmalig betaald door het Lid bij de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst. LCG behoudt zich het recht voor om het bedrag van de lidmaatschapsgelden op elk ogenblik te wijzigen.

2.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen op derden.

2.4. LCG behoudt zich steeds het recht voor nieuwe Leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
Alle Leden dienen steeds hun lidkaart (abonnement of beurtenkaart) bij de daartoe bevoegde persoon aan te bieden en te laten afstempelen.

2.5. LCG zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met een door LCG uitgegeven lidkaart (abonnement of beurtenkaart) binnenkomt effectief het Lid is van LCG.

2.6. Het Lid heeft steeds de keuze tussen de abonnementen en beurtenkaarten die hem op een regelmatige wijze worden aangeboden door LCG, zoals bepaald in artikel 3 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.7 Domiciliëring

2.7.1 In geval van betaling via domiciliëring dient het Lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan LCG. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het Lid de toestemming aan:

– LCG om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het Lid om de rekening van het Lid te debiteren;

– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van LCG.

Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het Lid of indien het Lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het Lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de maand te vereffenen.  Indien het Lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het Lid de debitering weigert.

Indien het Lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het Lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 plus BTW en 10% verwijlinteresten, onverminderd het recht van LCG om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso aan een raadsman ter invordering overgemaakt.

De domiciliëring kan door het Lid te allen tijde na één jaar lidmaatschap worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven houdende opzegging aan LCG. In voornoemd geval zullen de maandelijkse bijdragen contant dienen betaald te worden.

Bij vervroegde opzegging van de domiciliëring in de loop van het eerste jaar lidmaatschap zal het Lid een schadevergoeding gelijk aan de resterende maanden van het abonnement verschuldigd zijn.

2.8 Bij LCG kan je pas Lid worden vanaf 16 jaar of in het jaar dat men 16 wordt voor fitness en groepslessen met uitzondering zumba en cardiotraining in de fitnesszaal, dit kan al vanaf 14 jaar.

Artikel 3 – Abonnementen en beurtenkaarten

3.1. LCG biedt haar Leden de mogelijkheid om van haar faciliteiten gebruik te maken door het afsluiten van een abonnement of door het aanschaffen van een beurtenkaart. Deze modaliteiten worden hierna toegelicht als volgt:

Abonnement

Alle abonnementen worden afgesloten voor een bepaalde duur, namelijk 3 maanden-, 6 maanden- en 1 jaarabonnement. Het Lid dat een abonnement afsluit, kan een onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten van LCG. Dit geldt zowel voor de fitnesszaal als voor de groepslessen die er worden aangeboden. Het abonnement geeft enkel recht op het gebruik van de fitnesszaal en de georganiseerde groepslessen, alle andere faciliteiten aangeboden door LCG worden uitgesloten.

Elk abonnement is individueel en kan niet worden overgedragen aan derde personen.

De prijzen van de abonnementen zijn steeds indicatief, LCG behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde aan te passen.

Beurtenkaart

Alle beurtenkaarten zijn beperkt in gebruik en duur. Het Lid dat gebruik wenst te maken van een beurtenkaart heeft de keuze tussen (i) beurtenkaart die het recht geeft op 1 beurt, die éénmalig geldt; (ii) een kaart dat recht geeft op 10 beurten voor een geldigheid van 6 maanden; (iii) of een beurtenkaart die het recht geeft op 20 beurten voor een geldigheid van 1 jaar.

Een beurtenkaart is beperkt in gebruik, met dien verstande dat deze slechts recht geeft op 1 bezoek aan de fitnesszaal of 1 deelname aan de georganiseerde groepslessen. Het Lid dat gebruikt maakt van een beurtenkaart dient steeds een keuze te maken tussen de activiteiten die hij wenst deel te nemen. In geval van combinatie van de activiteiten zal steeds een extra beurt worden aangerekend door LCG. Alle andere faciliteiten aangeboden door LCG worden uitgesloten.

Elke beurtenkaart is individueel en kan niet worden overgedragen aan derde personen.

De prijzen van de beurtenkaarten zijn steeds indicatief, LCG behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde aan te passen.

3.2. De betaling van de door het Lid gekozen abonnement of beurtenkaart geschiedt onmiddellijk bij de afsluiting van abonnement of bij de aankoop van de beurtenkaart in contanten of middels een overschrijving, en dit binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van het abonnement of de uitgifte van de beurtenkaart.

3.3. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is het Lid van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag. LCG behoudt zich het recht voor om alle kosten verbonden aan de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke invordering op het betrokken Lid te verhalen.

3.4. LCG behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar ruimten en faciliteiten aan het betrokken Lid te ontzeggen totdat alle door het Lid verschuldigde bedragen t.a.v. LCG zijn aangezuiverd.

3.5. LCG biedt verschillende kortingsvormen aan op haar abonnementen en beurtenkaarten. Per abonnement of beurtenkaart kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan LCG mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient telkens bij hernieuwing van een abonnement of beurtenkaart opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van LCG. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van LCG of bij hernieuwing van het abonnement of de beurtenkaart, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

3.6.  Alle prijzen zijn inclusief BTW. LCG is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen en/of te wijzigen.

3.7  LCG behoudt het recht prijzen jaarlijks aan te passen.

Artikel 4 – Privacy

4.1. LCG handelt overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in de Verwerking van de Persoonsgegevens (Privacywet).

4.2. Indien het Lid zijn persoonlijke gegevens aan LCG overmaakt, worden deze in het bestand van LCG opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden in geen geval aan derden overgemaakt.

4.4. Het Lid kan een gratis geschreven overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan LCG, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het Lid (kopie van een identiteitskaart). LCG zal het overzicht uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken.

Artikel 5 – Beëindiging van lidmaatschap

5.1.  Het Lid kan op elk door hem gekozen ogenblik het lidmaatschap kosteloos opzeggen middels een schriftelijke mededeling aan LCG (e-mail, fax of brief).

5.2.  LCG mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze Algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.

5.3. Elke begonnen abonnement of beurtenkaart zal bij beëindiging door het Lid of LCG niet worden terugbetaald noch gecompenseerd. LCG zal in geval van beëindiging geen enkele vergoeding verschuldigd zijn aan het Lid. Het abonnement of beurtenkaart verstrijkt na verloop van de gekozen periode zoals bepaald in artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 – Tijdelijke opschorting

6.1  Het Lid kan lopende de periode van het gekozen abonnement deze tijdelijk opschorten in geval van tijdelijke ziekte en/of blessure en dit voor de duur van max 3 maanden en dit op vertoon van een geldig doktersattest. Hiervoor dient het Lid steeds en ten laatste binnen de 8 dagen na datum vermeld op het vereiste doktersattest, dit doktersattest over te maken aan LCG (uitsluitend hetzij aangetekend, hetzij ter plaatse in de club overhandigd en voor ontvangst wordt afgetekend). Bij gebreke hieraan loopt het abonnement gewoon door. Na het verloop van de op het doktersattest vermelde periode van ziekte en/of blessure zal het abonnement opnieuw, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, terug haar voortgang kennen voor de op dat moment nog openstaande duur van het abonnement. Het Lid draagt hierin zelf de verantwoordelijkheid om zijn verbintenissen vanaf dat moment terug na te leven. Opschorten kan niet met terugwerkende kracht en de reeds gedane betalingen blijven steeds behouden in het voordeel van LCG.

6.2. Beurtenkaarten zullen in geen geval tijdelijk worden opgeschort en verstrijken van rechtswege na de aangegeven periode vermeld op de beurtenkaart. LCG zal hiervoor geen enkele vergoeding of compensatie aan het betrokken Lid verschuldigd zijn.

Artikel 7 – Openingstijden

7.1. LCG is bevoegd om haar lokalen (club) geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

7.2. LCG is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Rekening houdende met het aantal inschrijvingen behoudt LCG steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen. Deze uurroosters en openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde voor het aangaan van een abonnement of aankoop van een beurtenkaart door het Lid.

De openingsuren en uurroosters kunnen steeds door het Lid worden geconsulteerd op de website van LCG, namelijk www.lifestyleconsultancy.be.

7.3. LCG is bevoegd om haar club of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of  onderhoudswerkzaamheden te sluiten.
LCG zal naar haar best vermogen haar leden hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 8 – Informatieverplichting

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct schriftelijk aan de in de overeenkomst vermelde club worden doorgegeven.

8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer LCG kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

Artikel 9 – Personal Training

9.1. LCG biedt in haar club zogenaamde personal training aan. Personal training is niet in de abonnementen en beurtenkaarten inbegrepen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. LCG sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Leden voor opzet of grove schuld in hoofde van LCG of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar leden ten gevolge van een doen of nalaten van LCG.

10.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Ondanks dat LCG voor het Lid een ongevallenverzekering heeft afgesloten, wordt het Lid geadviseerd om zichzelf treffend te verzekeren. LCG raadt ten zeerste haar leden aan om zich hieromtrent te informeren bij zijn/haar verzekeringsmakelaar.

10.3. Noch LCG, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Het Lid dient al zijn eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

Artikel 11 – Huisreglement

11.1. Het Lid is bekend met de door LCG gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. LCG of haar aangestelde, kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3. De huisregels van LCG maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden, iedere inbreuk op de huisregels maakt tevens een inbreuk uit van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 12 – Slotbepalingen

14.1. Overeenkomsten tussen het Lid en LCG kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Op de huidige Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.